یکی از شاخص‌های اصلی توسعه یافتگی در دنیای امروز، برخورداری کشورها اززیرساخت‌های مطمئن اقتصادی متکی به صنایع مادر و تاسیسات زیربنایی است. دارا بودن منابع لازم برای اجرای پروژه‌های بزرگ صنعتی – معدنی- عمرانی به ویژه نیروی انسانی ماهر، مدیریت علمی، فناوری به روز و استفاده از ماشین آلات پیشرفته از شروط اصلی برای رسیدن به این امر مهم است. امروز همانطور که توان مدیریتی و مدیران کارآمد، عنصری شناخته شده و اساسی در طراحی وهدایت سیستم ها به شمار می‌آیند و تاثیر مستقیم در بهبود روشها، تقلیل هزینه ها، افزایش بازدهی، رشد کمی و کیفی و کاهش زمان اجرای طرح ها و برنامه ها دارند، ماشین آلات نیز نقش مهمی در چگونگی اجرا، هزینه ها و سرعت تکمیل پروژه ها ایفا می‌کنند.